--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Friday, November 11, 2016

Info Post

අයවැය හොඳයි – ජනපති : හැබැයි දිග වැඩියි – අගමැති

iïuq;sjd§ wdKavqfõ fojeks wh-jeh Bfha md¾,sfïka;=jg bÈßm;a úh' ta wkqj 2017È rfÜ wd¾:slfha isÿjk yevh .ek o< wjfndaOhla fï jkúg ,eì yudrh' fuys we;s jdis wjdis .ek úúO foaYmd,k ú.%yhka wo mgka bÈßm;a jkq we;'

fy<fha uyd .dkaO¾jhdKka jQ mKaä;a ví,sõ ã'  wurfoajhkaf.a wdodyk lghq;= miq.sh fikiqrdod iji ksoyia p;=rY%fha§ meje;aúKs'

wurfoaj wNjm%dma; jQ nj oek.;a ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ÿrl:k weue;=ula § iajfoaY lghq;= wud;H jðr wfíj¾Ok uy;d uy.ufialr udjf;a msysá ish ks, ksjig le|jd .;af;ah'ta wurfoajhkaf.a wjika lghq;= ms<sno idlÉPd lsÍugh'  meh úis y;rla ;=< wjika lghq;= lrkakehs jQ fhdackdj .ek idlÉPdj wdrïNfha§u weue;s jðr wfíj¾Ok ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg lSfõh'
wurfoaj udiag¾f.a wjika lghq;= mQ¾K rdcH f.!rj we;sj lrkak ´k'  jydu ta lghq;a; b;d fyd¢ka ixúOdkh lrkak'  Tyqg f.!rj lrkak ck;djg bv fokak'  ksoyia p;=ri%h ,nd fokak'  hehs ckdêm;sjrhd weue;s jðrg Wmfoia ÿkafkah'

ta jkúg fydxfldx n,d f.dia isá w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;do fï w;rjdrfha weue;s jðr wfíj¾Okg ÿrl:k weue;=ula ÿkafkah'  ta wurfoaj udiag¾f.a wjika lghq;= ioyd wjYH Wmßu lghq;= i,iajk f,i oekaùugh'

fikiqrdod oyj,a ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d w;a;k.,a, fydrf.d,a, j,õjg meñKsfhah' ta ysgmq ckdêm;sks pkao%sld nKavdrkdhl l=udr;=x.  uy;añhf.  wdrdOkhlg wkqjh'

oyj,a 12'30g muK fydrf.d,a,g meñKs ffu;%Smd, isßfiak uy;d meh follg jeä ld,hla tys /£ isáfhah' ysgmq ckdêm;sksh iy ckdêm;sjrhd w;r b;d ryis.;j mej;s fuu idlÉPdj meje;sfha  Èjd wdydrh . kakd ia:dkfhah' tu ia:dkhg lsisÿ fiajlhl=g fkdmeñfKk f,i pkao%sld nKavdrkdhl uy;añh l,skau Wmfoia ,nd§ ;snqKdh'

wk;=rej ckdêm;sjrhd fukau ysgmq ckdêm;sksh tÈk iji meje;s  wurfoajhkaf.a wdodyk lghq;= i|yd tlajQy'

fydxfldx ixpdrh ksujd tÈk oyj,a furgg meñKs w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;do furg meñK m<uq ld¾h f,i wdodyk W;aijhg tlajQfhah'


taldnoaO úmlaIfha kdhl ÈfkaIa .=Kj¾Ok uka;%Sjrhd iy ;uka rdclSh úoHd,fha bf.kqu ,nk wjÈfha wurfoaj udiag¾f.ka bf.k .;a w;S;h w.ue;sjrhd tys§ isys lf<ah'

mKaä;a wurfoaj ix.S; wdY%uh msysgqjñka wurfoajhka bÈßhg f.k wd ix.S; fl; ire lrkakg tlajkakehs ckdêm;sjrhd tys meñK isá .dhl .dhsldjka we;=¿ l,d lrejkaf.ka b,a,d isáfhah''

miqÈk iji ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d bkaÈhdfõ kjÈ,a,s kqjr n,d msg;ajqfhah'  ta f,dal fi!LH ixúOdkfha wdrdOkdjlg wkqj ÿïfld< ksjdrKh ms<sn| f,dal iuq¿jg tlaùu i|ydh'

fuu ixpdrhg msg;aj miqÈk rd;%sfha kjd;eka.ekSug ckdêm;sjrhd we;=¿ ¥; msßi fjkqfjka iQodkï lr ;snqKq kjÈ,a,s fydag,h .ek fmrÈkfha ckdêm;sjrhdg ie,úKs'

th Y%S ,xld ;dkdm;s wxY ueÈy;aù iQodkï l<o kjÈ,a,s uhqr fydag,h bka§h ÿïfld< iud.u úiska mj;ajdf.k hk nj oek.;a ckdêm;sjrhd th jydu wj,x.= fldg fjk;a fydag,hla iQodkï lrkakehs oekakqfõh'  ta wkqj ckdêm;sjrhd we;=¿ ¥; msßi fjkqfjka gdÊuy,a fydag,h iQodkï úh'

ckdêm;sjrhd iu. fuu .ukg fi!LH wue;s rdð; fiakdr;ak" weue;s *hsi¾ uqia;dmd we;=¿ ks,Odßka msßila jQy'

fi!LH weue;sj isáh§ ffu;%Smd, isßfiak uy;d iy ÿïfld< iud.ï w;r we;sjQ kvq ynj,§ tjlg ÿïfld< iud.ï fjkqfjka *hsi¾ uqia;dmdf.a mshd fmkS isg ;sìuo fuu .ufka ;j;a ffofjdam.; isÿùula hehs miqmiska isá fi!LH ks,Odßyq l;d l<y'

bßod iji 6g muK  kjÈ,a,shg <ÛdjQ ckdêm;sjrhd we;=¿ ¥; msßi trg§ WKqiqï whqßka ms<s.;af;ah'  ;j;a mehl ld,hla ;=< ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg bka§h ckdêm;s m%kdí uqL¾ð uy;d yuqùug rdIagm;snjka fj; hdug ;sìKs'

ta ksid kjÈ,a,shg md ;enQ ckdêm;sjrhd fl<skau rdIag%m;snjkafj; f.dia ckdêm;s uqL¾ð yuqjQfhah'  fuu oaúmd¾Yaùh idlÉPd wjidkfha kej; kjd;eka.;a fyag,hg meñK ckdêm;sjrhdg f,dal fi!LH ixúOdkfha ol=Kq yd kef.kysr l,dmSh wOHlaIsld ffjoH mQkdï fl;%md,a isx uy;añh W;=re bkaÈhdkq wdydr iys; rd;%S fNdack ix.%yhla msßkeuqjdh'

miqÈk meje;s iuq¿jg msgj hdug fmr ckdêm;sjrhd fjkqfjka Y%S ,xldfõ foaYSh wdydr fõ,la iQodkï lsÍug bkaÈhdfõ Y%S ,xld ;dkdm;sks Ñ;%dx.kS jd.SYajr uy;añh lghq;= l<dh'

ÿïfld< Ndú;h md,kh lrk kS;sj,g isÿlrk n,mEïj,g tfrysj ke.S isáuq hehs ckdêm;sjrhd iuq¿j wu;d mejeiSh'  fuu l;djg tu iuq¿fõ isá fndfyda msßilf.a m%idoh m<jQy'

flfia fj;;a ckdêm;sjrhdg tÈk bka§h ñ;=rl=f.ka mjq‍f,a újdy ux., W;aijhlg tlajk f,i wdrdOkdjla ,eì ;sìKs'  iuq¿jg tlajk ksid th u.yeÍ hkq we;ehs ckdêm;sjrhd wod, ñ;=rdg mejiSu ksid tÈk újdy jQ hqj< ckdêm;sjrhd isá fydag,hg meñK wdYs¾jdo ,nd msgj .shy'

fï jkúg ëjr idlÉPd i|yd bkaÈhdjg meñK isá weue;s uyskao wurùr uy;do ckdêm;sjrhd kjd;ekaf.k isá fydag,hg meñKsfhah'  ckdêm;sjrhd iu. weue;sjrekajk rdð;" wurùr iy *hsi¾ tys§ idlÉPdjlg tlajQy'

l;dj werUqfKa miq.sh  ckdêm;sjrKh .ek wd.sh l;djlsks'  rdð; ta .ek l;d lSfõ *hsi¾ uqia;dmdgh'
ckdêm;sjrKh ld‍f,a uu mdkaor folg ksodf.k wdmyq ;=kg ke.sákjd'  fya;=j ta ojiaj, kskao hkafk keye' merÿfkd;a fudlo fjkafk lsh,d u;la fjk ksid jev lrkjd'  ta w;f¾ ‍fmdaiag¾ .ykak i,a,s ke;sjqK;a uf.a T¿jg mqÿu nrla ;snqfKa'  b;sx i¾f.ka uu wykjd lShgo ksod.kafk lsh,d'  i¾ lshkjd uu ? oyhg ksodf.k myg ke.sákjd lsh,d'  uu lshkjd i¾ wfmalaIlhd fj,d fldÜfgg T¿j ;sõj .uka kskao hkjd lsh,d'  weue;s rdð; fiakdr;ak iskdfiñka lSfõh'

ckdêm;sjrhdo iskduqiq uqyqKska fï l;d wid isáfhah'

yenehs i¾ úOdhl ckdêm;sjrfhla l%shd lrk wdldrhg l%shd lrkak ´k'  f–' wd¾" pkao%sld" uyskao fï yefudau ta jf.a úOdhl n,;, tlal ysáhd'  hehs weue;s rdð; fiakdr;ak lSfõh'

ta lshkafk uu ;Èka bkak ´k lsh,o @ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d weiqfõh'

idudkH ck;djg i¾ bkak úêh fyd|hs yenehs rdcH ks,OdÍka ue;s weue;sjrekag ;Èka bkak ´k'  ke;akï i¾f.a ukqiailu iuyre ÿ¾j, lula lsh,hs ys;kafk hehs weue;s rdð; lSfõh'

wÛyrejdod WoEik iqmqreÿ mßÈ ckdêm;s ‍f,alï ld¾hd,fha§ i;sfha leìkÜ yuqj meje;aúKs'

ckm;s w.ue;s m%Odk;ajfhka meje;s fuu leìkÜ yuqfõ§ fmrÈk úY%dñl wdndê; rKúrejkag t,a, jq ‍fmd,sia m%ydrh .eko úfYaI wjOdkhla fhduq jQfhah'

kS;sh yd iduh Ndr wud;Hjrhd f,i weue;s id., r;akdhl uy;d fmrÈk we;sjQ ;;a;ajh iïnkaOfhka mQ¾K jd¾;djla leìkÜ yuqjg bÈßm;a lf<ah'

wdndê; rKúrejkag .re lrñka tÈk idudkH úfrdaO;dj,g fhdok ud¾. ndOl fkdfhÿ nj;a úi÷ï ,enqKq njg ckdêm;s ‍f,alï ld¾hd,h we;=<; meje;s idlÉPdfõ§ .;a ;SrKh tu idlÉPdjg tlajQ wdndê; úY%dñl rKúrejl= ÿrl:kfhka okajd ;sìh§ fuu .egqug uq,msreKq nj;a " Bg NslaIqka jykafia,d fokulao fmruqK .;a nj;a weue;sjrhd lSfõh'

iS' iS' à' ù j, frfldaâ fj,d ;sfhkjd iïmQ¾K .egqu'  ta wkqj lvdlmam,aldß f,i yeiqreKq whg oeäj kS;sh l%shd;aul lrkjd hehs weue;s id., r;akdhl mejeiqfõh'

uyskao rdcmlaIf.a Wjukdj u; fï jf.a ke;s m%Yak we;s lrkjd'  ks,a n<ldfha ;reKfhla w,a,d foúhkag úreoaOj iudc cd,j, fufyhqula lrkjdÆ'  talg úreoaOj uqia,sï wka;jd§ ;reK msßila nqÿkajykafiag úreoaOj úúO oE m<lrñka ks.%y lrkjÆ' fï jf.a fï wh rg .sks ;shkjd hehs ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d lSfõh'

i¾'  fï jf.a uqia,sï ck;dj;a iu. .egqï we;sfjk wdldrfha jevlghq;= k;r lrkak mshjr .kak hehs weue;s rdjq*a ylSï b,a,d isáfhah'

2020È wdjd l,a,sfha m%pKav;ajhla we;sfldg W;=f¾ Pkaoh meje;aùu je<elaùuhs uyskao rdcmlaI,df.a jevms<sfj< hehs weue;s pïmsl rKjl lSfõh'

rch fïjd .ek wjfndaOfhka jev lrkak ´k'  fïjd úúOdldr ie,iqïj, fldgia hehs ckdêm;sjrhd fmkajd ÿkafkah'

wud;H uKav, ixfoaY tlsfkl idlÉPd lrñka isáh§ weue;s fcdaka fikúr;ak uy;d iy weue;sks ;,;d w;=fldar, uy;añhf.a u; .egqula ms<snoj leìkÜ yuqfõ wjOdkh fhduqúh'

ta lïlre ks,OdÍka m;alsÍu iïnkaOfhka jq .egÆjls'

tl Èia;%slafl whfka'  ´jd .fïu úi|.kak mq¿jka'  fuÉpr ÿr f.kak ´k keye hehs ckdêm;sjrhd iskd fiñka lSfõh'

ug ldka;djkaf.kau ;uhs m%Yak" myq.sh ld‍f,a mú;%d oeka ;,;d hehs weue;s fcdaka fikúr;ak lS l;djg leìkÜ weue;sjre iskd ihqf¾ .sÆfKdah'

wk;=rej i;sfha foaYmd,k ixjdoh werôks'  fujr ixjdoh ¥IK fpdaokd mÍlaIKj,g wod< rcfha l%shdoduhhs'

fydre w,a,kjd lsõjg fydre w,a,kafk keye'  n,kak úu,a ùrjxYf.a f.or u< ñkshla ;sì,d yuqjqKd'  lsisu ioaohla keye'  ta jqKdg uu rdc.sßfha <ufhla yemamqjd lsh,d fldÉpr mÍlaIK ;snqKo @ hehs weue;s mdG,S pïmsl weiqfõh'

tal we;a;" tod p;=rf.a m%YafkÈ;a tfyuhs'  yenehs ;dcqãka >d;kh .ek msgrg ;sfhk i,a,s .ek wms lsõjg fudk mÍlaIKhlaj;a keye weue;s rdð; fiakdr;ak lSfõh'

w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;do fuu ixjdoh foi n,d isáfhah'  Tyq Bg lsisjla lshkakg .sfha ke;'

l%Sia .kqfokqjg fudlo fjkafk @ weue;s rdð; wioa§ pïmsl Bg ;j;a oE tl;= lrñka ta .ek fpdaokd t,a,jk kdu,a rdcmlaI .ek fyda Bg iïnkaO whg .;a mshjr l=ulaoehs weiqfõh'

fï ishÆ fpdaokdj,g ms<s;=re §ug bÈßm;a jQfha weue;s id., r;akdhlhs'

wms fï yeufoau .ek mÍlaIK mj;ajkjd hehs weue;s id., lSfõh'  tfia lshoa§ pïmsl" rdð; we;=¿ weue;s msßila ldf.kao m%Yak lr,d ;sfhkafk hehs id.,f.ka m%Yak lf<ah'

fuu jdohg ueÈy;ajQ ckdêm;sjrhd ÿIK fpdaokd iïnkaOfhka jQ mÍlaIK läkï lsÍu iïnkaOfhka Y%S,ksmh iy tcdmh weue;s lñgqjla yuqfõ idlÉPd fldg kqÿf¾§ ;Skaÿ .ekSug yelsjk idlÉPdjla meje;aùug fhdackdjla f.kdfõh'

udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñ oefhka iuqf.k jirla msÍu ksñ;af;ka tÈk iji Y%S ,xld mokï wdh;kfha meje;s .=Kiure W;aijhg ckm;s" w.ue;s" ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x." l:dkdhl lre chiQßh" úmlaI kdhl wd¾'  iïnkaOka we;=¿ hymd,k wdKavqfõ ue;s weue;sjre iy isú,a ixúOdk ksfhdað;fhda tlaj isáhy'

.=K iure W;aij weröug fmr isú,a ixúOdk ksfhdað;hka ish m%Odk b,a,Sï y;rla wvx.= ,smshla uydpd¾h ir;a úf–iQßh ckm;sf.a w;g;a iuka r;akm%sh w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;df.a w;g;a ;enqfõh'

ckdêm;sjrhd fukau w.ue;sjrhd tu W;aijfha meje;s ish l;dj,§ fuu b,a,Sïj,g m%;spdr oelaùu úfYaI;ajhls'  .=Kiure W;aijh w;rjdrfha fidaNs; ysñhka .ek flá Ñ;%mghlao úldYh jQ w;r tys§ fidaNs; ysñhka lS woyia .ek ckm;s fukau w.ue;s wuq;= w;aoelSulg uqyqK ÿkay'

ckm;s w.ue;s fokak w;r ;sfhk fï iïnkaOh tÉpr l,a ;sfhk tlla kffuhs'  uu tfyu lshkafka fya;= ldrKd wkqj'  ta fya;= oekg;a fmakak ;sfhkjd hehs fidaNs; ysñ mejiq joka foi ckdêm;sjrhd;a w.ue;sjrhd;a tf,i tlsfkldf.a uqyqK n,d iskdfikakg jQfjdah'

úY%dñl wdndê; rKúrejkag myrfok fj,dfõ uu ,xldfõ ysáfha keye'  ug ljqre;a lsõfj;a keye'  wvqu .dfka ug ljqreyß ÿrl:k weue;=ula ÿkakd kï ta foa fjkak fokafk keye'  uu ysáhd kï ckdêm;s ‍f,alï ld¾hd,hg weú,a,d lv,d ì|,d l=vq lr,d hkak §,d kslï bkakjd'  fïjd fufyhjkafka ljqo lsh,d uu okakjd hehs ckdêm;sjrhd lSfõh'

fuu yuqfjka miq wfkla wdrdê; wuq;a;ka blaukska msgj .sho ckdêm;sjrhd tys u|la /£ isáfhah'
úfõpk ;sfhkak ´k'  yenehs úfõpk bÈßm;afjoaÈ wms álla ie<ls,su;a fjkak ´k'  ke;akï i;=rka tajd wdhqO lr.kakjd hehs ckdêm;sjrhd f;a mdkh w;r;=r t;ek isá iuka r;akm%sh we;=¿ isú,a ixúOdk ksfhdað; msßilg mejeiQy'

fï w;r Bfha WoEik ckdêm;s ‍f,alï ld¾hd,fha§ úfYaI leìkÜ yuqjla meje;aúKs'  ta Bfha iji bÈßm;a flfrk wh jeh ‍f,aLkh i|yd wkque;sh ,nd .ekSfï leìkÜ yuqjhs'

uqo,a weue;s rú lreKdkdhl tys§ ishÆ weue;sjrekag wh)jeh 2017g iïnkaO o< ‍f,aLkhla fnod ÿkafkah'

fuys§ uyd k.r ixj¾Ok wud;HxYhg fjka l< uqo,a m%udKh wvqjla fmfkkakg we;s nj weue;s pïmsl rKjl mejeiqfõh'

uf.a wud;HxYhg fjka lrmq uqo,a fjk fjk tajdg fnÈ,d .sys,a,d'  hehs pïmsl rKjl weue;sjrhd rúg fpdaokdjla lf<ah'

fu;k tfyu tlla keye'  myq.sh jif¾ fjkalrmq uqo,a úhoï lr,d bkak'  jev lrk úêhg ´k flfkl=g uu uqo,a fokakï hehs uqo,a weue;s rú lreKdkhl lSfõh'  miqj ishÆ fokd tlaj whjeh ‍f,aLkhg wkque;sh ÿkay'

wh)jeh wjikajk;=re ishÆ weue;sjreka wh jeh újdohg wksjd¾hfhka iyNd.súh hq;=hehs ckdêm;sjrhd Wmfoia ÿkafkah'

fï w;r n%yiam;skaod w.ue;sjrhdg ld¾hnyq, jQfha leìkÜ /iaùu iy wk;=rej wr,sh.y ukaÈrfha§ rcfha mia wjqreÿ ie,eiaug wod< /iaùula iy iji whjeho fh§ ;snqKq neúks'

wk;=rej wr,sh.y ueÿrg meñK isá ue;s weue;sjreka iu. w.ue;sjrhd f;a mdkh lrñka l;dny lf<ah'
ióla‍IK lshkafk w,s fndrefka wefußldfõ ys,ß Èkkjd lsõjg wka;sug Èkqfõ g%ïma hehs weue;s ,la‍Iauka lsßwe,a, l;djg uq, mqrñka lSfõh'

2015 ckdêm;sjrKfhÈ;a uyskao Èkkjd lsh,d fka ióla‍IKhs id;a;r ldrfhdhs lsõfõ' wka;sug fudlo jqfKa hehs weue;s ohd .uf.a weiqfõ iskd ueoh'

ckudOH iydh ys,ßg ksid thd lemS fmkqKd' ys,ßg ;snqfKa ishhg ;=kl jdishla' ´kEu rgl wka;su fudfydf;a tal fjkiafjkak neß keye' weue;s jðr wfíj¾Ok lSfõh'

iqÿ whhs g%ïma Èfkõfj' Tyq jHdmdßlfhla jqK;a m%n, foaYmd,lfhla fkdjqk;a' ßmí,slka m%n,fhda 16la mroao,d wfmala‍Il;ajh .;a;d' thd Wvg wdfõ t;ek§hs' wefußldkqjka úma,jldÍ ;Skaÿjlg .sfha' igk ueo wjdis /ilg uqyqK ÿkak;a' Tyq wNsfhda.d;aulj ch .;a;d' Tyq hgf;a ,xldj yd wefußldj w;r iyfhda.s;dj wfma wruqKhs w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d mejeiSh'

Tnduhs" ys,ßhs ckm%sh nj ys;=j;a ckm%sh ke;s tfla jdish g%ïmag .shd' wefußldfõ n,h jir wfgka wgg udrejk ;;a;ajhl=;a oeka ;sfhkjd' hqoafoa ldf,a äfudfl%dála tfla rEiafj,aÜ y;rj;djlau ckm;s Oqrhg f;areKd' y;rjeks j;dfõ thd ñh.shd' wefußlka ckm;slu jir wglg iSudùfï iïm%odh we;sjqfKa Bg miafia' ßmí,slka flfkla jir wgla tlÈ.g isàu mgka.;af;a frdk,aÙ f¾.kaf.ka' ldg¾ yd nqIa ^iSksh¾& tl mdfrkau f.or .shd' hehs w.ue;sjrhd wefußldkq ckdêm;sjrK w;S;h ú.%y lf<ah'

g%ïma tmd lsh,d ñksiaiq ta mdr g%ïma gj¾ tl jglr,d ' thdf.a fydag,a jg lr,d Woaf>daIK lrkjÆ' hehs lsßwe,a, iy ohd .uf.a tieK mqj;a Tiafia wd f;dr;=re lSy'

ck;dj nyq;rhla §mq ;Skaÿjg iq¿;rhlg wNsfhda. lrkak neye' g%ïma m%cd;ka;%jd§jhs m;ajqfKa hehs w.ue;sjrhd lSfõh'

fldama jd¾;dfjka miafi w.ue;sjrhd ne÷ïlrj,g fldgq lrkak iuyre oÛ,kjd' weue;s ,la‍Iauka lsßwe,a, mejeiSh'

fï ncÜ tflka miafi wo oÛ,k fndfyda ckudOH tfyu fjk tlla kE lsh,d ug weue;s flfkla lsõjd' ta l;dj fudloao i¾  hehs weue;s mS' yeßika weiqfõ w.ue;sjrhdf.ks'

talg W;a;rh ta weue;sf.kau wy.kak' w.ue;sjrhd lSfõ iskd ueoh'

wdjd l,a,sh .ek weue;s rdð; lsõfõ yuqodfõ by< flfkla f.daGdf.a Wmfoiau; l,a,sh yeÿjd lsh,hs' yuqodfõ  nqoaê wxY fï l,a,sfha ysgmq nj wdrxÑhs' ta;a oeka ke;sÆ' i,a,s miafihs fï l,a,sh oeka ÿjkafk lsh,;a wdrxÑ hehs weue;s ,la‍Iauka lsßwe,a, lSfõh'

wÆ;a mla‍Ih ìysfj,d Y%S,ksmh folvfj,d bjrhs' Ô't,a mSßia mla‍Ihla f.dvodmq b;sydihla ;sfhkjo@ hehs weue;s jðr wfíj¾Ok lSfõ iskd ueoh'

ùrjxYf.a f.or u< isrerla ;sîu .ek fmd,sia mÍla‍IK yßhg flfrkafk keye lsh,d mdiafmdaÜ isoaêfha§ jf.au ñksiaiq fï mdr;a Tn;=udg nKskjd'hehs weue;s ohd .uf.a w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;dg mejeiqfõh'
urK mÍla‍IKfha újD; ;Skaÿjla ;sfhkafk' B<Û mÍla‍IKfhka miafia fmd,sish rdcldß lrdú' hehs weue;s ,la‍Iauka lsßwe,a, lSfõh' w.ue;sjrhdo th wkqu; lf<ah'

wndê; rKúrejkag úi÷ï §,d ;sfhoaÈ taldnoaO whhs isjqreOdÍ whhs fïl .egqula l<d' ÿrl:k weue;=ulska miafihs fï .egqu mgkaf.k ;sfhkafk' uyskao,d rKúrejkaf.a m%Yak úi|,;a keye' oeka ta rKúrejka mgq foaYmd,khg;a fhdod .ekSu lk.dgqodhlhs hehs w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d mejeiSh'
wNdjmam%dma; ví' ã' wurfoajhkaf.a foayhg wjika f.!rj oelaùug taldnoaO úmla‍Ifha le|jqïlre m%ikak rK;=x. uy;d miq.sh isl=rdod ksoyia p;=rY%hg .sfhah'  foayhg f.!rj oelaùfuka miq m%ikak uo fõ,djla tu ia:dkfha /£ isáfhah' ixialD;sl ksfhdacH weue;s md,s; f;jrmafmreuo ta fudfydf;a t;ek isáfhah'  wurfoajhkag f.!rj lsÍug meñK isá ldka;dfjda msßila m%ikak oel Tyq wi,g wdy'

“wehs uka;%S;=ud fï wdKavqj fmr<kafka keoao'  oekakï fyd|gu we;s ” ldka;dfjda m%ikakg lSy'  wms talg ;uhs fï oj,a ? ke;sj uykais fjkafka '  m%ikak lSfõh'  fï l;dj t;ek isá md,s; f;jrmafmreu wid isáfhah'  wehs wdKavqj fmr<kak lshkafka'  wms fyd| keoao md,s; ldka;djkaf.ka weiqfõh'

wfmda weue;s;=ud l;d lrkak tmd hehs ldka;djl md,s;g foadIdfrdamKh lrkakg mgka .;a;dh'

kE' kE'  fu;=ug fodia lshkak tmd'  md,s; weue;s;=ud krl kE'  t;=udg jev lrkak fokafka ke;af;;a fï wdKavqj hehs lS m%ikak ldka;djkaf.a fodaia uqrfhka md,s; fírd .;af;ah'

fï w;r j;auka wdKavqj miq.sh wdKavqjg t,a, l< m%n,;u fpdaokdjla jQfha fydrlu yd ¥IKhh'  uyskao rdcmla‍I ysgmq ckdêm;sjrhd " rdcmla‍I mjq," m%uqL taldnoaO úmla‍Ifha uka;%Sjre Tjqkaf.a m%Odk b,lalh ù ;sìKs'

fï w;r taldnoaO úmla‍Ifha uka;%Sjre wÆ;a jevlg w; .eiQy'  ta hymd,k wdKavqfõ fydrlï yd ¥IKj,g iïnkaO weue;sjreka rgg fy<sorõ lsÍfï TOP 10 jHdmD;shhs'  uyskao rdcmla‍I uy;df.a Wmfoia mßÈ fï jHdmD;shg kdhl;ajh ÿkafka uyskaodkkao wÆ;a.uf.ah'

hymd,k wdKavqfõ weue;sjre oi fofkla lr ;sfnk ì,shk 32lg wêl uQ,H jxpd ms<sn| f;dr;=re fidhd .ekSug uyskaodkkao we;=`M msßi iu;a jQy'  ta wkqj Tjqka ish m<uq meñKs,a, w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;dg tfrysj;a fojekak uqo,a weue;s rù lreKdkhl uy;dg tfrysj;a bÈßm;a lf<ah'

rú lreKdkdhlg tfrys meñKs,a, iS' whs' ã' hg Ndr §ug uyskaodkkao iu. m%ikak rK;=x." flfy<sh rUqlaje,a," msh,a ksYdka;" rfïIa m;srK uka;%Sjreo tlajQy'   fï .uka wmsj;a ;shd .kshso okafka kE'

meñKs,a, Ndr§ug hk w;r;=r m%ikak fiiq uka;%Sjrekag lSfõh'  Tõ" Tõ" wdKavqj n,df.k bkafka fldhs fj,dfjo wfma tflla we;=<g odkafka lsh,d'  flfy<sh mejeiSh'  oekakï fudld we;=<g oeïu;a wdKavqjg f.dv hkak nE'  ñksiaiq okakjd wdKavqj fl<sk ;rula fl<skafka flnr lsh,d uyskaodkkao wuqfjkau lshd oeïfïh'

fï w;r wÆ;ska msysgqjQ kj foaYmd,k mla‍Ih jk Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa ixúOdk lghq;= fï Èkj, ,ys ,ysfha isÿfjhs' tu jevlghq;= i|yd kdhl;ajh § we;af;a ysgmq weue;s neis,a rdcmla‍I uy;dh'

miq.sh w.yrejdod fuu kj mla‍Ih ms<sn| wïmdr yd fudkrd., Èia;%sla idlÉPd meje;aúKs'  wïmdr /iaùug taldnoaO úmla‍Ih ksfhdackh lrk úu,ùr Èidkdhl" Y%shdks wfíúl%u uy;au uy;aóka tlajQy'  fudkrd., /iaùug YfIakao% rdcmla‍I fukau úð; fíref.dv uka;%Sjre tlajQy'

wÆ;a mla‍Ifha kdhlhd ljqo fudkrd.,§ meñK isá msßi neis,a rdcmla‍I uy;df.ka weiqfõh'  yefudau lshkafka uyskao uy;a;hd lsh,d tal we;a; fkao Tjqyq neis,af.ka úuid isáhy'  yefudau lshkjkï tal ;uhs yß neis,a rdcmla‍I uy;d iskdfiñka lSfõh

Y%S ,xld fmdÿck mla‍Ifha kj idudðlhka nojd .ekSfï W;aijhla miq.sh n%yiam;skaod WoEik fk`Mï fmfoi uyskao rdcmla‍I uy;df.a ld¾hd,fha§ meje;aúK'

wkqrdOmqr Èia;%slalfha m<d;a md,k uka;%Sjre iy l%shdldÍka Bg tlaj isáhy'  md¾,sfïka;= uka;%S tia' tï' pkao%fiak iy Tyqf.a fifydhqre ysgmq uy weue;s tia' tï' rxð;ao tu wjia:djg meñK isáhy'

fï w;r tia' tï' pkao%fiak uka;%Sjrhdg fldgqj ckdêm;s ukaÈrfhka weu;=ula ,enqKs'  wo yji 7' 00g wdik ixúOdhljre le|j,d ;sfhkjd'  Tn;=udg;a tkak lsõjd tyd me;af;ka wd weue;=fuka lsheúKs'  wfka uy;a;fhda ckdêm;s;=udg wu;l fj,d fjkak we;s'  myq.sh wjqreoafoa wf.daia;= udfia ue;sjrKhg uu kdu fhdackd §,d hkfldg ;uhs udj mla‍fI wdik ixúOdhllfukqhs uOHu ldrl iNdfjkqhs whska lr,d ;snqfKa'  ta yskaod froaola we|f.k kï ug ´lg tkak fjkafka kE'  tia' tï'  tfia wd weue;=ug W;a;r ÿkafkah'

fï w;r ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d miq.sh i;s wka;h ;x.,af,a .; lf<ah'  bßod WoEik ueouQ,k ã' ta'  rdcmla‍I ms<srej wi, mqIafmdamydr W;aijhla meje;aúKs'  Bg iyNd.S ùu i|yd ysgmq ckdêm;sjrhd WoEiku ueouQ,k ksjig .sfhah'

Tyq tys ;reK msßila iu. l;d ny lrñka isák w;r;=r§ ueouQ,k ksjfia whl= uyskao rdcmla‍I uy;dg l,ska Èk ,enqKq ,smshla w;g ÿkafkah'  th ne¨ ysgmq ckdêm;sjrhdf.a uqyqK fjkia úh'  ,smsfha ;snqfKa ã' ta rdcmla‍I mokug wh;a bvula rchg mjrd .kakd njh'  wdKavqj uf.ka ú;rla fkfuhs uf.a wïud" ;d;a;df.kq;a m<s .kakjd hehs uyskao rdcmla‍I uy;d yeÛqïnrj lSfõh'

miq.sh w.yrejdod iji taldnoaO úmla‍Ifha kdhlfhda ysgmq ckdêm;sjrhdf.a úf–rdu ksjfia§ /iajQy'  ta bÈß foaYmd,k lghq;= idlÉPd lsÍu i|ydh'  uyskaodkkao wÆ;a.uf.a uka;%Sjrhd fï /iaùug wdfõ f,dl= ,sms f.dkqjlao w;e;sjh'  fïfla ;sfhkafka fï wdKavqfõ weue;sjreka oy fofkl=g úreoaOj uQ,H wl%ñl;d fpdaokd .ek ,sms f,aLk hehs uyskaodkkao lSfõh'

fldama jd¾;dj;a iu. wdKavqfõ miai ìu wekqKd' w.ue;sj fírkak fï wh okak oyka.eg Tlafldu odkjd'  yenehs jevla kE m%ikak rK;=x. mejeiSh'  Bg fmr Èk wdndê; rKúrejkag fldgqfõ§ t,a,jQ m%ydrh ms<sn|jo fuys§ woyia m<úh'  fuu m%ydrh wms oeä f,i fy<d olskak ´k rg fírd.;a rKúrejkag myr fok ;;a;ajhg wdKavqj m;afj,d hehs ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d mejiSh'

yenehs oeka fïlg;a fpdaokd lrkafka i¾g mú;%d jkakswdrÉÑ uy;añh lSjdh'  uu fï whg úY%du jegqma fokak wkqu; lr,hs ;snqfKa yenehs wdKavqj fjkia fjÉp .uka tal l%shd;aul jqfKa kE'  uyskao  rdcmla‍I uy;d mejeiSh'

fï w;r wefußldkq ckdêm;sjrKh ßmí,slka wfmala‍Ilhd jQ fvdk,aÙ g%ïma ch .;af;ah' Tyqf.a m%;sjdÈksh jQ ys,ß la,skagkag  fou< vhia fmdardj Woõ l< njgo fpdaokd ke.S ;snqKs'  W;=f¾ isjdð,sx.ï iy wdkka§ YYsorka ys,ßg ch m;d k,a¨¾ fldaúf,a fmd,a 1008la .eiQy'

g%ïmaf.a ch.%yKh;a iu. g%ïma wmamÉÖ hehs furg iudc cd,j, úúO l;d uejqfkah'  uyskao rdcmla‍If.a iy fvdk,aÙ g%ïmaf.a ue;sjrK jHdmdrj, ;sfnk iudklï Bg fya;=ù ;sìKs'  uyskao iy g%ïma orejka jvd .kakd PdhdrEm fukau g%ïma ch.%yKh l< miq g%ïmag idgl m,ojñka ks¾udKh l< PdhdrEm f*ianqla we;=¿ iudcfjí wvúj, fnod.ekSug we;fula lghq;= l<y'

g%ïmaf.a ch.%yKh .ek ckm;s w.ue;sg;a fmr iqn me;=ï mKsúvhla ksl=;a lsÍug ysgmq ckdêm;sjrhd lghq;= lr ;snQ w;r mehl muK ld,hla wka;¾cd,fha TÜgqfjñka g%ïmaf.a f*ianqla .sKqfï Tyqg iqn m;d mKsúvhla ;eîugo ysgmq ckm;s uyskao rdcmla‍I uy;d lghq;= lr ;snqfKah'

ish ÈhKshf.a úfhdafjka fydard lsysmhla .;fjoa§ tx.,ka;fha isá l:dkdhl lre chiQßh uy;dg cmdkfhka mKsúvhla ,eìKs' bka lshjqfKa  1875 fuhsð wêrdc iufha isg cmka rch úiska iajlSh wêrdchd kñka f,dj úYsIag;uhka Wfoid mqolrk Wiiau iïudkh jk “Wod jk iQ¾hhd” iïudkh i|yd ;ukaj kï lr we;s njhs'

“ug ,xldfõ hq;=lï folla iy j.lSula ;sfhkjd' ta fjkqfjka ud hd hq;=hs' tl hq;=lula cd;sfha .dkaO¾jhdg wjika f.!rj oelaùu'   wfkla hq;=lu wmg fï ;k;=rej,g tkakg ud¾.h ;ekQ fidaNs; yduqÿrejkaf.a m<uq .=KdkqiaurKhg iyNd.S ùu'  ta jf.au whjeh bÈßm;a lrk fudfydf;a md¾,sfïka;=j fufyhùu uf.a rfÜ ck;dj ug §mQ j.lSula hehs ish foaYmd,k ñ;=rkag mjiñka tx.,ka;fha isg meñKs l:dkdhljrhd fuu ld¾hhka ;=ku bgq lrñka ish ÈhKsh fjkqfjka u;l nK mj;ajd ix>.; olaIsKdjla o ish ksjfia§ meje;ajQfhah'

úfYaI wdrdOkdjla ke;sj;a lre chiQßh uy;df.a ksjig meñKs foaYmd,k f,dalfha fndfyda fofkla mqKHdkqfudaokd msxlug tla jQy'  w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d iy ffu;%S úl%uisxy uy;añh"  ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d fukau mlaI úmlaI ue;s weue;sjre úYd, msßila ta w;r jQy'

fï w;r iïuq;sjdÈ wdKavqfõ fojeks wh jeh uqo,a wud;H rú lreKdkdhl uy;d úiska Bfha iji md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lf<ah' Tyq wh jeh ryia iys; nE.h /f.k meñKsfha rdcH wud;H ,laIka hdmd wfíj¾Ok uy;d iu.h'

uqo,a weue;sjrhdf.a wh jeh l;dj meh ;=klg È.=úh' Tyq wi,ska weue;s rdð; fiakdr;ak uy;d iy ßIdÙ nÿhq§ka weue;sjre wiqkaf.k isáhy'

,nk jif¾§ ishhg y;lg jeä wd¾:sl fõ.hla <.d lr.kakd nj weue;s rú lreKdkdhl ish wh jeh fhdackd bÈßm;a lrñka lshd isáfhah'

wh jeh l;dfjka miq wdKavq mlaI uka;%S lKavdhï /iaùula meje;aúKs' fuu /iaùug ckm;s ) w.ue;s my< ud,hg meñKsfha úÿ,s fidamdkfha tlgh' Tjqka iu. weue;s tia'î Èidkdhl iy ksfhdacH weue;s ukQI kdkdhlaldr isáhy'

wh jeh fyd| hehs ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d tfia úÿ,s fidamdkfha tk w;rjdrfha lSfõh' Bg m%;spdr olajñka w.ue;sjrhd yenehs È. jeähs hehs mejeiSh'

wdKavqfõ wh-jeh fhdackd iïnkaOfhka l;d lrkak hehs ckdêm;sjrhd wdKavq mlaI uka;%Sjrekag lSfõh' fï i|yd l;d lsÍug uqo,a wud;HdxYfha ks,Odßkaf.a f;dr;=re uka;%Sjrekag ,nd fokak hehs weue;s uyskao wurùr uy;d fhdackd lf<ah'  ta i|yd Wmfoia ,nd fok nj w.ue;sjrhd mejeiqfõh'

wh-jeh l;dfjka miq meje;afjk md¾,sfïka;=  ue;s weue;sjreka ioyd jQ úfYaI f;a meka ix.%yh fujro meje;aúKs' ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d we;=¿ tldnoaO úmlaIh iy ck;d úuqla;s fmruqfKa uka;%Sjreka fuu f;a meka ix.%yh meñKsfha ke;'

nÿ .ykak neß yeu flaIa;%hgu nÿ .ykak mshjr .;a; wh jehla hehs lshñka ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl wkqr l=udr Èidkdhl uy;d fujr wh jeh úfõpkh lf<ah'

wdKavqj oeka wÆ;ska ldnka noaol=;a .y,d hehs wkqr l=udr lSfõh'f;a meka ix.%yhg ckdêm;sjrhd fkdisá w;r w.ue;sjrhd iy úmlaI kdhl wd¾' iïnkaOka we;=¿ uka;%Sjre meñKshy'

f;a meka ix.%yh w;rjdrfha rú lreKdkdhl meñK uyskao wurùrf.a lrg w; oud .;af;ah' u,a,s oeka ldgj;a fudl=;a lshkak fohla kEfka' wh jeh fyd|hs fka wurùr mejeiqfõh'

fï w;r wh -jehg úreoaOj Pkaoh m%ldY lrk nj ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d udOHg mejeiqfõh' Tyqg ,nk 23 jeksod Ök ixpdrhlg tlajk f,i fï jk úg;a werhqï ,eî ;sfí' wh jeh wjika ùu;a iu. Bfha rd;%sfhau lgqkdhl n,d .sh l:dkdhl lre chiQßh tx.,ka;h n,d msg;ajQfhah' ta wo Èkfha§ meje;afjk Tyqf.a lKsgq ÈhKshf.a wjika lghq;= ioyd tlaùu ioydh'
rfïIa jr,af,.u0 comments:

Post a Comment