--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Thursday, November 3, 2016

Info Post

jeÜ nÿ fya;=fjka u;ameka ñ, by< hk whqre

jeÜ nÿ mekùu fya;=fjka u;ameka ñ, by< oeóug u;ameka iud.ï mshjr f.k ;sfnkjd'

miq.sh 1 jeksod isg l%shd;aul jk mßÈ fuu ñ, jeä lsÍu isÿlr we;s njhs äiag,Íia ,xld iud.u m%ldY lf<a'

ta wkqj u;ameka fnda;,hl ñ, remsh,a 200 ;a 240 ;a w;r ñ,lska by< f.dia ;sfnkjd'  

w;s úfYaI u;ameka fnda;,hl ñ, remsh,a 1400 olajd;a" mrK wrlal= u;ameka fnda;,hl ñ, remsh,a 1600 la olajd by< f.dia we;s nj i|yka'


0 comments:

Post a Comment